Llorens Moreno, N. (2023) «Miralpeix, Francesc: El Grand Tour de Josep Anton de Cabanyes i Ballester (1797-1852). Viatges i afició col·leccionista a la llum d’Europa. Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona: Colección Memoria Artium 30, 2022, 226 pp., 65 ilus. [ISBN: 978-84-1933-15-5]», Archivo Español de Arte, 96(382), pp. 227–228. doi: 10.3989/aearte.2023.28.