Llorens Moreno, Núria. 2023. «Miralpeix, Francesc: El Grand Tour De Josep Anton De Cabanyes I Ballester (1797-1852). Viatges I Afició col·leccionista a La Llum d’Europa. Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona: Colección Memoria Artium 30, 2022, 226 pp., 65 Ilus. [ISBN: 978-84-1933-15-5]». Archivo Español De Arte 96 (382):227-28. https://doi.org/10.3989/aearte.2023.28.